Arbitrage

Stefan Vantilt, ir.-architect, optredend als arbiter in arbitragezaken

Ir.-architect Stefan Vantilt is deskundige in bouwzaken voor de rechtbank. Hij is erkend als bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie in burgerlijke- en handelszaken.
Hij treedt regelmatig op als deskundige op verzoek van particulieren, ondernemingen, rechtbanken en associaties zoals de Verzoeningscommissie Bouw, en de arbitrageorganisatie EAO (Europese Arbitrage Organisatie).
Verder is Stefan Vantilt lid van de beroepsverenigingen voor deskundigen NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België) en de KRID (Kamer van Geregistreerde Ingenieurs-Deskundigen).

Voor welke problemen

Alle mogelijke geschillen betreffende de volgende bouwspecialiteiten :

 • Stabiliteit, funderingstechnieken
 • Pathologie, vocht en condensatie
 • Thermische isolatie en luchtdichtheid
 • Geluidsisolatie en akoestiek, geluidshinder in gebouwen
 • Vloerbekledingen, dekvloeren (chape)
 • Wand- en plafondbekledingen, bepleisteringen
 • Hellende- en platte daken, parkeerdaken
 • Metselwerk
 • Betonbouw, stortklaar beton, betontechnologie, gepolijste betonvloeren
 • Houtbouw, vakwerkbouw en schrijnwerkerij
 • Sanitaire installaties

Een arbitrage : hoe werkt het

De procedure van een arbitrage is vergelijkbaar met een rechtszaak bij de gewone rechter. De procedure kan pas beginnen als tussen partijen een arbitrageovereenkomst (een arbitraal beding of een compromis) bestaat. De procedure verloopt bijvoorbeeld als volgt:

Bemiddeling
Voorafgaand aan de arbitrage kunnen de partijen onderling overeenkomen eerst een bemiddeling te proberen.De partijen dienen overeen te komen met betrekking tot het aanstellen van een bemiddelaar. Deze kan ook aangesteld door de arbitrageorganisatie. Als de bemiddeling niet lukt gaat men verder met de arbitrage.

Arbitrageaanvraag
Eén van beide partijen doet een aanvraag voor arbitrage, meestal bij een arbitrageorganisatie die in het arbitraal beding opgenomen is. Zo niet wordt de aanvraag gedaan bij de bevoegde Rechtbank van eerste aanleg waar het Hof van beroep gelegen.

Aanstelling van een scheidsgerecht
Partijen dienen de procedure voor de aanstelling van de arbiter of drie arbiters overeen te komen. Indien er geen overeenkomst is worden er drie arbiters aangesteld. Eén door iedere partij, en de twee arbiters kiezen gezamenlijk een derde arbiter. De drie arbiters of één arbiter worden aangeduid als het scheidsgerecht. In het geval de partijen het niet eens geraken over de samenstelling van het scheidsgerecht zal de aanstelling gebeuren door de Rechtbank van eerste aanleg.

Eis en tegeneis
Bij de aanvraag formuleert de aanvrager een eis, voert hij de redenen daarvoor aan en brengt daarbij eventuele bewijsstukken in (eerste besluiten).
De verweerder reageert daarop schriftelijk (antwoord), en formuleert eventueel een tegeneis.

Eerste besluiten en definitieve besluiten
Alle eisen (tegeneis) van de verwerende partij dient meteen geformuleerd in de eerste besluiten. Men mag hierbij niet wachten tot bij de eindbesluiten. In de eindbesluiten krijgen de partijen de kans om te reageren op de eerste besluiten van de andere partij. De eindbesluiten worden eerst opgesteld door de eisende partij, vervolgens door de verwerende partij.
Indien bij de eindbesluiten totaal nieuwe elementen worden aangebracht door de partijen zal de arbitrageorganisatie partijen verzoeken daarop te repliceren.

Bij de keuze voor een arbitrageorganisatie zijn meestal zeer strikte termijnen opgenomen in het arbitragereglement zodat de voorgeschreven procedure een relatief snelle afhandeling garandeert.

Hoorzitting
Pas op het einde van de procedure neemt of nemen de arbiters zetelend in het scheidsgerecht kennis van de zaak. Partijen kunnen vragen om gehoord te worden door het scheidsgerecht. Op een hoorzitting (mondelinge behandeling) proberen de partijen de arbiters mondeling te overtuigen van hun gelijk. Bij de meeste arbitrages zijn de zittingen niet openbaar.

Plaatsbezoek
Afhankelijk van het onderwerp van geschil kunnen de arbiters ter plaatse gaan kijken: bij geschillen in de bouw is dit uiteraard gebruikelijk.

De arbitrale uitspraak
De arbiter(s) beraden zich een tijdje en doen vervolgens schriftelijk uitspraak. Een arbitrale uitspraak is definitief en er kan niet in beroep tegen gegaan worden, behalve in enkele uitzonderlijke gevallen.

Kosten

De kostprijs van een arbitrage wordt berekend in verhouding tot de financiële waarde van de vorderingen in het geding. Arbitrageorganisaties stellen tarieflijsten op die reeds op voorhand een nauwkeurige schatting van de kostprijs van de arbitrage moeten toelaten. Door de afwezigheid van hoger beroep en het snellere verloop van de procedure worden bovendien veel kosten bespaard.