Deskundige voor de rechtbank

Stefan Vantilt, ir.-architect, deskundige in bouwzaken voor de rechtbank

Ir.-architect Stefan Vantilt is deskundige in bouwzaken voor de rechtbank. Hij is erkend als bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie in burgerlijke- en handelszaken.
Hij treedt regelmatig op als deskundige op verzoek van particulieren, ondernemingen, rechtbanken en associaties zoals de Verzoeningscommissie Bouw en de arbitrageorganisatie EAO (Europese Arbitrage Organisatie).

Verder is Stefan Vantilt lid van de beroepsverenigingen voor deskundigen NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België) en de KRID (Kamer van Geregistreerde Ingenieurs-Deskundigen).

Voor welke problemen

Alle mogelijke geschillen betreffende de volgende bouwspecialiteiten :

 • Stabiliteit, funderingstechnieken
 • Pathologie, vocht en condensatie
 • Thermische isolatie en luchtdichtheid
 • Geluidsisolatie en akoestiek, geluidshinder in gebouwen
 • Vloerbekledingen, dekvloeren (chape)
 • Wand- en plafondbekledingen, bepleisteringen
 • Hellende- en platte daken, parkeerdaken
 • Metselwerk
 • Betonbouw, stortklaar beton, betontechnologie, gepolijste betonvloeren
 • Houtbouw, vakwerkbouw en schrijnwerkerij
 • Sanitaire installaties

Deskundigenonderzoek voor de rechtbank : hoe werkt het

Onderzoeksmaatregel bevolen door de rechter
Als partijen niet tot een akkoord komen betreffende een technisch of een ander geschil kunnen ze naar de rechtbank stappen.
In veel gevallen zijn de standpunten van de partijen te weinig gestaafd met bewijsstukken om de rechter te overtuigen. Vaak gaat het om technische problemen en / of aansprakelijkheidsconflicten bij aannemingen.
In dit geval zal de rechter “onderzoeksmaatregelen” bevelen. Deze onderzoeksmaatregelen dienen om de rechter op een zo objectief mogelijke wijze een beter inzicht te bezorgen in het hem voorgelegd dispuut.

Deskundigenonderzoek
Eén van de vaak voorkomende onderzoeksmaatregelen voorzien in het gerechtelijk wetboek (Ger.W.) is het deskundigenonderzoek waarbij de deskundige belast wordt met een welbepaalde opdracht van de rechtbank.
Deze opdracht behandelt de technische geschillen en bevat meestal ook het opstellen van de afrekening tussen de partijen.

Aanstelling van de deskundige
De deskundige wordt aangesteld door de rechtbank. Maar partijen kunnen ook onderling overeen komen om de aanstelling van een welbepaalde deskundige te vragen aan de rechtbank.

Verzoeningsvoorstel
De eerste betrachting van de deskundige is partijen te verzoenen. Hiervoor stelt hij een minnelijke schikking op. Als er geen bereidheid is van de partijen om in te gaan op een verzoeningsvoorstel wordt er een verslag opgesteld.

Voorverslag en eindverslag
Op het voorverslag opgesteld door de gerechtsdeskundige kunnen opmerkingen geformuleerd worden. In het eindverslag beantwoord de deskundige de opmerkingen van de partijen en geeft zijn definitieve standpunten weer. Het is op basis van dit verslag dat de rechter zijn uitspraak zal baseren.

Kosten

Kosten gerechtsprocedure
Bij het aanvang van de expertise zal de deskundige zijn tarieven kenbaar te maken. Ook tijdens de voortgang zal hij op geregelde tijdstippen de staat van zijn erelonen en kosten meedelen.

Meestal zal de partij die er het meeste belang bij heeft dat de procedure haar voortgang vindt (in de regel is dit de eiser) deze kosten dienen voor te schieten. Maar de rechtbank kan hiervan afwijken. Het voorschot situeert zich meestal tussen de 1.210 en de 1.815 € (21 % BTW inbegrepen). In het geval de expertisekosten lager liggen dan het voorschot wordt het overblijvend bedrag terug gestort.

Het ereloon van de expert schommelt tussen de 121 en de 163 €/u (21% BTW inbegrepen), meer zijn kosten van verplaatsing en administratie en meer zijn externe onderzoekskosten. De kosten voor een expertise bedragen al snel meer dan 2.500 € (21 % BTW inbegrepen).

De gepresteerde uren voor de voorbereiding van de expertise zijnde het doornemen van de stukken en het opstellen van het verslag worden berekend op een basis van het opgegeven uurtarief.